家长、儿童教育论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 85|回复: 4

人教版小学六年级语文下册看拼音写汉字整理

[复制链接]

28万

主题

28万

帖子

84万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
848531
发表于 2018-3-9 21:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 人教版小学六年级语文下册看拼音写汉字整理
       
         词语盘点 第一单元  (书P17 )
       
         读读写写
       
         nuó yí   zhēnɡ rónɡ    yóu sī     chā yānɡ     kū wěi     jī yè     xìnɡ ér
       
         (       )(           )(       )  (         )(       )(       )(        )
       
         yī fān    kǎo yàn    duàn liàn   zhuǎn huà     yōu yǎ      chì luǒ luǒ
       
         (      )(        )(         )(          )(       )(                  )
       
         zhuān xīn zhì zhì        wú yuán wú ɡù        yǔ zhònɡ xīn chánɡ
       
         (                  )    (                      )   (                         )
       
         kuánɡ fēnɡ bào yǔ          bó bó shēnɡ jī             hán dān xué bù
       
         (                         )    (                  )    (                          )
       
         读读记记
       
         zhé lǐ   yīnɡ jùn   jīnɡ xiàn    fú dù   huānɡ luàn   jiān nán  xuān huá(      )(        )(         )  (        )(        ) (      )(      )
       
         fù hè    mào xiǎn   xiāo shòu   jī mǐn    tánɡ huánɡ   mínɡ yì      bó ruò(     )(         )(            )(         )(          )(        )(           )
       
         fù yōnɡ   chà nà jiān    zuò wú xū xí    yì xiǎnɡ bù dào  jīnɡ xīn dònɡ pò
       
         (         )(           )(              )(                   )(                   )
       
         yǎnɡ zūn chǔ yōu
       
         (                       )
         
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31356
发表于 2018-3-9 22:56:08 | 显示全部楼层

       
                               
         词语盘点  第二单元  (书P40 )
       
         读读写写
       
         là yuè    chū xún    zhǎn lǎn   suàn bàn   jiǎo zi   fěi cuì    zá bàn
       
         (       )(        )(        )(       )(       )(       )(           )
       
         zhēn zi    lì zi     bào zhú      fēnɡ zhēnɡ   yù bèi   cǎi pái    biān pào
       
         (       )(        )(        ) (           )(       )(       )(          )
       
         jié rán   sì yuàn    cǎi huì   ɡuànɡ miào huì   mài yá tánɡ   zǒu mǎ dēnɡ
       
         (      )(         )(        )(                 )(            )  (             )
       
         línɡ qī bā suì      wàn xiànɡ ɡēnɡ xīn      zhānɡ dēnɡ jié cǎi
       
         (               )(                        )  (                        )
       
         读读记记
       
         jù zhǒnɡ   miàn jù    jī liú     fā shì     kuànɡ yě     bù shī      bí zǔ
       
         (      )(        )(        )(        )(          )(        )(          )
       
         róu shùn   yā yì      dūn hòu   kuā zhānɡ   miáo shù    yǎn yì     bù jú
       
         (       )(       )(        )(           )(         )(       )(          )
       
         hé mù     kù rè      jī'ánɡ   chōu xiànɡ  yùn wèi    hōnɡ tánɡ dà xiào(       )(       )(       )(            )(          ) (                          )
         
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31806
发表于 2018-3-9 23:27:54 | 显示全部楼层

       
                               
         nénɡ ɡē shàn wǔ    bié wú suǒ qiú    fēnɡ yōnɡ ér zhì       pū tiān ɡài dì
       
         (                   )(                  )(                      )(                   )
       
         sù rán qǐ jìnɡ       měi bù shènɡ shōu
       
         (               )(                       )
       
         词语盘点  第三单元  (书P62 )
       
         读读写写
       
         shū jí     hán hu    jiān ruì    chōu tì    kǒnɡ bù    cū bào     mó ɡuǐ
       
         (       )(        )(        )(         )(         )(          )(          )
       
         féi pànɡ   kǔ xínɡ    cán bào     fěi tú     jū liú      wō tóu      bō xuē
       
         (       )(        )(       )(        )(         )(         )(        )
       
         xīnɡ wànɡ  jiě jiù    āi sī   luàn pénɡ pénɡ   chuī shì yuán    sǐ dé qí suǒ(        )(       )(        )(                )(                 )(               )
       
         jīnɡ bīnɡ jiǎn zhènɡ       zhònɡ yú tài shān         qīnɡ yú hónɡ máo
       
         (                       )  (                         )   (                          )
       
         读读记记
       
         zhàn dì      tū jī     xiàn rù    chōnɡ jǐnɡ    zǔ jī    diǎn rán   xìnɡ mìnɡ
       
         (      )(        )(         )(         )  (        )(        )(          )
       
         jiāo jí   shěn yuè    chén shè    jí qí     zhuàn yǐ    ɡé  bì        sī suǒ
       
         (      )(         )(         )(         )(          )(       )(           )
       
         rè ténɡ ténɡ
       
         (                )
       
         词语盘点  第四单元  (书P94 )
       
         读读写写
       
         ɡuāi qiǎo  wéi qún    yìnɡ bì    liè fènɡ  chú chuānɡ     jī'è      lǐ bài
       
         (       )(         )(         )(         )(           )(       )(       )
       
         shēnɡ xiù  róu zhòu   hūn'àn    mī fenɡ    sǒnɡ jiān    yī lǚ       dú dǎ
       
         (        )(         )(        )(        )(          )(        )(       )
       
         piě zuǐ      qī fù     chōu yē     xiá zi   dònɡjiānɡ    dòu xiào    cuàn ɡuò(      )(       )(         )(       )(           )(         )(        )
       
         ɡū ér      dǎ jiǎo    tián mì    shènɡ dàn jié    hēi hū hū     xiào mī mī
       
         (       )(        )(       )(                 )(          )(              )
         
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31200
发表于 2018-3-9 23:50:40 | 显示全部楼层

       
                               
         读读记记
       
         wú lài   xiōnɡ hàn  cǎn bái    jiù yuán   dàn wànɡ     yōu yù    qǐ chū
       
         (    )(          )(      )(         )(        )  (       )(          )
       
         kǔ mèn   xiāo jí   yóu shǒu hào xián  luò huānɡ ér táo    yú ɡuàn ér rù
       
         (      )(      )(                      )(                  )(                    )
       
         mǎn bù zài hū    tiān yá hǎi jiǎo    wén suǒ wèi wén      yǔ shì ɡé jué
       
         (                   )(                   )(                )(                 )
       
         词语盘点  第五单元  (书P117 )
       
         读读写写
       
         fēn xī     wán qiánɡ   qīn shí     yǐn tuì     fá lì     rónɡ yù   tóu xián
       
         (       )(          )(          )(        )(        )(         )(         )
       
         juān zènɡ  dàn shēnɡ    xǐ zǎo    jī xiè    méi ɡuī    lǐnɡ yù   lǐ chénɡ bēi
       
         (        )(           )(       )(        )(         )(       )(               )
       
         nì shí zhēn     zhuó yǒu chénɡ xiào   sī kōnɡ jiàn ɡuàn    wú dú yǒu ǒu
       
         (            )(                         )(                       )(                   )
       
         jiàn wēi zhī zhù
       
         (                      )
       
         读读记记
       
         ɡuī lì    chánɡ shì    huǒ jiàn   kǔn bǎnɡ  cǎn zhònɡ  chuān yuè  zhèn fèn
       
         (      )(          )(         )(           )(         )(       )(          )
       
         ɡuī mó    xié zuò    jīnɡ xì    ɡài kuò     pínɡ jià      pò lì      biān zào
       
         (      )(        )(        )(          )(         )(        )(           )
       
         qiánɡ diào    jiào xùn      bó dǎo     lùn zhènɡ     quán wēi      hù nònɡ
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31438
发表于 2018-3-10 00:19:19 | 显示全部楼层

       
                               
       
         (          )(          )(           )(             )(         )(           )
       
         chánɡ é bèn yuè  yán huánɡ zǐ sūn    jī láo chénɡ jí   fēnɡ huá zhènɡ mào
       
         (                 )(                     )(                  )(                       )
       
         chū rén yì liào    mù dènɡ kǒu dāi       ráo yǒu qù wèi
       
         (                 )(                      )(                     )
       
         日积月累( 书P120 -121 )
       
         bǎi liàn chénɡ ɡānɡ   fā fèn tú qiánɡ   jiān chí bù xiè   yínɡ nán ér shànɡ
       
         (                      )(                   )(                 )(                   )
       
         jí sī ɡuǎnɡ yì      qún cè qún lì     ɡé ɡù dǐnɡ xīn    biāo xīn lì yì
       
         (                    )(                   )(                  )(                 )
       
         dú chū xīn cái      jǔ yī fǎn sān      shí shì qiú shì      ɡè shū jǐ jiàn
       
         (                  )(                  )(                   )(                   )
       
         bù chǐ xià wèn     chù lèi pánɡ tōnɡ    jīnɡ yì qiú jīnɡ   ɡǔ wéi jīn yònɡ
       
         (                 )(                       )(                  )(                  )
       
         shě běn zhú mò
       
         (                      )
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|新都网 ( 京ICP备09058993号 )

GMT+8, 2019-1-23 02:57 , Processed in 0.278690 second(s), 7 queries , WinCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表