家长、儿童教育论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 119|回复: 6

五年级语文上册1-8单元看拼音写词语

[复制链接]

25万

主题

25万

帖子

77万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
776368
发表于 2018-3-7 23:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 五年级上册 词语盘点     姓名:
       
         第一单元
       
         zhāo pái    dān yōu    jí qiè     jù pà     huán jìng      zhī qù
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         guāng gù    kǒng pà     chōng zú    lǐ  yóu     wū  yán      qí  shí
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         zhī chēng    gǔ  lì    huán rào    yú lè    gǎn tàn    zhōuyóu
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         sī kǎo    pǐn wèi    piàn duàn    hū lüè    yì  yì    fāng shì
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         qīng pén dà yǔ    háo bù yóu yù
       
         (           )     (             )
       
         读读记记
       
         tān lán    tōnɡ shùn    kě kào    péi yǎnɡ    qí mǎ    bǐ yù
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         xīn fēi    nà hǎn    bǎo lǎn    ɡuò yǐn    bào chánɡ    bó zá
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         kuì zènɡ    cí shí    duàn liàn    jiè jiàn    jī chánɡ lù lù
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (           )
       
         gǔn guā làn shú    liú guāng yì cǎi     jīn jīn yǒu wèi  tiān cháng rì jiǔ
       
         (滚瓜烂熟    )     (流光溢彩   )     (津津有味  )     (天长日久    )
       
         rú zuì rú chī     fú xiǎng lián piān     hú lún tūn zǎo     bù qiú shèn jiě
       
         (如醉如痴    )     (浮想联翩   )     (囫囵吞枣  )     (不求甚解    )
       
         bēi huān lí hé     qiān cháng guà dù    rú jī sì kě    bù yán ér yù
       
         (悲欢离合    )     (牵肠挂肚   )     (如饥似渴  )     (不言而喻    )
       
         qiān piān yí lǜ    bié chū xīn cái    yǔ zhòng bù tong    dà xiǎn shēn shǒu
       
         (千篇一律    )     (别出心裁    )     (与众不同   ) (大显身手    )
       
         xīn ān lǐ dé     niàn niàn bú wàng    ǒu xīn lì xuè
       
         (心安理得    )  (念念不忘     )     (呕心沥血  )
       
         第二单元    姓名:
         
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
26998
发表于 2018-3-8 00:46:13 | 显示全部楼层

       
                               
         读读写写
       
         yōu fāng    piāo bó    wéi dú    dùn shí    cí xiáng    xī han
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         lí bié    dà dǐ    jīng shén    pǐn gé    ling hún    gǔ qì
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         mín zú    qì jié    mó nàn    qī líng    jìng yù    bì jìng
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         suǒ wèi    shū  lǐ    shuāi lǎo    zhēn cáng    shǒu juàn    huá qiáo
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         néng shū shàn huà    fēng qī xuě yā    dǐng tiān lì dì   dī tóu zhé jié
       
         (              )    (           ) (             )  (          )
       
         读读记记
       
         diàn wū    bǐnɡ xìn    juàn liàn    zī tài    mí rén    zhì shǎo
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         lín jū    chénɡ shu    wán zhěnɡ    yóu qí    tí qián    chán chán
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         ē nuó     wǔ zī    lín lín    bō wén    ɡān hé    diǎn zhuì
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         pánɡ xiè    fú xiàn    cháo shī    liú tōnɡ    shū fu    yìn xiànɡ
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         liánɡ sōu sōu  pō fù shènɡ mínɡ  xiānɡ piāo shí lǐ   shǒu wànɡ xiānɡ zhù
       
         (          ) (            )  (              )  (               )
       
         第三单元
       
         读读写写
       
         mù qián    shàn gè    bǔ rǔ    tuì huà    chuí zhí    jīng yàn
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         pàn duàn     tāi shēng    tè zhēng    shòu mìng    zhēn guì    jí cù
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         jǐng bào    dào qiè    fàn zuì    xián yí    jīn shǔ    yín hang
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         tú zhǐ     jí shǐ    guī ding    chuāng lián    bǎo chí    zàoyīn
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         fèi shuǐ    jí zhōng    chǔ lǐ    duì fù    yán zhì    qí jì
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         bó wù guǎn     ān rán wú yang    ǒu duàn sī lián
       
         (              )    (           )         (          )
       
         读读记记
       
         guāi qiǎo    xùn liánɡ    qīnɡ xiù    jiǎo jiàn    jī jǐnɡ    duǒ cánɡ
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         zhuī zhú    qiánɡliè    xī liú     jǐnɡ jué    chù dònɡ    ruì lì
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
         
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
26998
发表于 2018-3-8 01:30:34 | 显示全部楼层

       
                               
         cuò zá    tái xiǎn    xiá zhǎi    mián qiǎnɡ    zhē bì     rán ér
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         miàn lín    kē lì    lái yuán    fēn liè    piāo fú    xuē ruò
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         róu hé    xìnɡ nénɡ    yī fù     wěn dìnɡ    zhāo huī    dān diào
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         gǔ wǎnɡ jīn lái       pánɡ rán dà wù       qì xiànɡ wàn qiān
       
         (              )    (           )         (          )
       
         第四单元 读读写写
       
         fù jìn    bǔ lāo    yú ěr    huī yìng    jù liè    shàng gōu
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         cāo zòng    bǎi tuō    yú sāi    zhēng biàn    jiǎo jié    qǐ qiú
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         zuǐ chún    jǔ sang    lǚ tú    yòu huò    gào jiè    shí jiàn
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         yán gé    yǒng jiǔ    qǐ shì    shōu huò    fēn fù    zhà yóu
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         pián yi    kě guì    shí liu    ài mù    fēn biàn    tǐ miàn
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         yín guāng shǎn shǎn   xiǎo xīn yì yì  bù róng zhēng biàn   yī yī bù shě
       
         (               ) (            ) (              ) (            )
       
         读读记记
       
         jué zé    huán bào    hé ǎi    mènɡxiǎnɡsù jìnɡ    qiǎo miào
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         shǎn xiàn    dìnɡ gòu    yuē dìnɡ    gào cí    tiǎo bō    rú qī
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         fán mào    pénɡsōnɡ    shānɡhài    suǒ xìnɡ    xì nì    péi bàn
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         yán jiǎn     zā zuǐ     liú xiè     xìn lài
       
         (        )    (        )    (        )     (       )
       
         xīng luó qí bù   dà xǐ guò wàng  xīn ling shǒu qiǎo  yuán yuán bú duàn
       
         (            ) (            ) (              ) (            )
       
         luò yì bù jué   shòu yòng bú jìn   qīng sōng zì zài  bú dòng shēng sè
       
         (            ) (            ) (              ) (            )
       
         第六单元读读写写
       
         dì zhèn     hùn luàn    ān dùn    xī rì    fèi xū    jiān ding
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         wā jué    jué wàng    bào zhà    tàn xī    bēi tong    chàn dǒu
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
         
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
26978
发表于 2018-3-8 02:57:46 | 显示全部楼层

       
                               
         yōng bào    zāo gāo    què shí    zì háo    téng xiě    jìng yǎng
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         qí miào    chū bǎn    xì jù    yán lì    ling gǎn   chuàng zuò
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         yuán quán     jǐng gào    tí xǐng    qí tú    jǐn shèn    bǎ wò
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         jí duān duàn yán  huān shēng xiào yǔ  pò làn bù kān   mǎn huái xìn xīn
       
         (           )   (             )  (             ) (            )
       
         yì rú jì wǎng
       
         (         )
       
         读读记记
       
         pí bèi    mánɡlù    mián tiǎn    chù mō    cán rěn     xū ruò
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         zhǐ jiào    gǔn tànɡ    hòu huǐ    jiān sè    tuō tà    mó liàn
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         mán yuàn    lěnɡmò    shī hún luò bó  zhèn ěr yù lónɡdà chī yì jīnɡ
       
         (        )    (        )    (          ) (             ) (          )
       
         dié dié bù xiū  xuě shànɡ jiā shuānɡ lái rì fānɡchánɡ tǎn tè bù ān
       
         (          ) (        ) (        ) (             ) (          )
       
         liáo shènɡ yú wú
       
         (               )
       
         第七单元
       
         gū liáng    sǔn shī    diàn táng    hóng wěi    qīn rù    xiāo huǐ
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         guī bǎo    huī jìn    jìn fàn    zhuǎn yí    yǎn hù    rèn wu
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         qí qū    shī tǐ    zhuì luò    báo zi    chóu hèn    tiàowàng
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         háo mài    jǔ shì wén míng    zhòng xīng gǒng yuè   líng long tī tòu
       
         (       ) (              )  (                ) (             )
       
         ting tái lóu gé   shī qíng huà yì   tiān nán hǎi běi   qí zhēn yì bǎo
       
         (           ) (            ) (            )    (             )
         
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
26888
发表于 2018-3-8 03:17:54 | 显示全部楼层

       
                               
         mǎn qiāng nù huǒ    zhǎn dīng jié tiě
       
         (             )   (               )
       
         tínɡbó    gánɡkǒu    zhēn zhì    chónɡgāo    jìnɡ yì    tǒnɡ zhì
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         zhún xǔ    lǐ tánɡ    nónɡ hòu    kòu wèn    qí zhì    qí ɡān
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         jǐ liɑnɡ    chà nà    xiāo yān    ɡú suǐ    shānɡ hén    tònɡ kǔ
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         lǐ pào      zhā gēn    xuán yá jué bì
       
         (        )    (        )    (          )
       
         日积月累
       
         tong chóu dí kài   lín wēi bú jù   yǒng wǎng zhí qián  qián pū hòu jì
       
         (           ) (            ) (            )    (             )
       
         lì wǎn kuáng lán   zhōng liú dǐ zhù   dà yì lǐn rán  háo qíng zhuàng zhì
       
         (           ) (            ) (            )    (             )
       
         bù qū bù náo     pī jīng zhǎn jí  fèn fā tú qiáng     lì jīng tú zhì
       
         (           ) (            ) (            )    (             )
       
         zhòng zhì chéng chéng  shě shēng qǔ yì   rèn zhòng dào yuǎn  zài jiē zài lì
       
         (           ) (            ) (            )    (             )
       
         第八单元
       
         yuǎn zhēng    diǎn lǐ    wěi yuán    xié shāng    wài bīn    huìjí
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         àn zhào    yù dìng    pái liè    bō làng    bào fā    dàn shēng
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         fèn dòu    zhuāng yán    xuān gào    huān hū    diàn niǔ    sù lì
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         zhān yǎng    sù jìng    piāo fú    xuǎn jǔ    qí bīng    gāo cháo
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         cì xù    guāng míng   gòng chǎn dǎng    wàn shuǐ qiān shān
       
         (      )     (        )   (         )         (              )
       
         sì miàn bā fāng    pái shān dǎo hǎi
       
         (              )   (              )
       
         pánɡbó    nǐ dìnɡ    dì yù    xùn zhí    bēn fù     zūn zhònɡ
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         chóu chú    àn rán     cāo láo     yán sù     shí niǎn    ɡān rǎo
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
         
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
26978
发表于 2018-3-8 04:29:50 | 显示全部楼层

       
                               
         chénɡkěn    bǒ qí     wéi nán     shènɡlì    bǎo zhènɡ    tè shū
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )
       
         jū shù    hún shēn    tiáo zhou     jú miàn    lè hē hē
       
         (        )    (        )    (        )     (       )     (        )
       
         yè yǐ jì rì      duān duān zhèng zhèng
       
         (              )   (              )
       
         词语盘点1
       
         (读读写写)
       
         招牌 担忧 急切 惧怕 知趣 光顾 恐怕 充足 理由 屋檐 其实 支撑 鼓励 环绕 娱乐 感叹  周游 思考 品味 片段 忽略 意义 方式 倾盆大雨 毫不犹豫
       
         (读读记记)
       
         贪婪 通顺 可靠 培养 起码 比喻 心扉 呐喊 饱览 过癮 报偿 驳杂 馈赠 磁石 锻炼  借鉴 饥肠辘辘 滚瓜烂熟 流光溢彩 津津有味 天长日久 如醉如痴 浮想联翩 囫囵吞枣 不求甚解 悲欢离合 牵肠挂肚 如饥似渴 不言而喻 千篇一律 别出心裁 与众不同 大显身手 心安理得  念念不忘 呕心沥血
       
         词语盘点2
       
         (读读写写)
       
         幽芳 飘泊 唯独 顿时 慈祥 稀罕 离别 大抵 精神 品格 灵魂 骨气 民族 气节 磨难 欺凌 境遇 毕竟 所谓 梳理 衰老 珍藏 手绢 华侨 能书善画 风欺雪压 顶天立地 地头折节
       
         (读读记记)
       
         玷污 秉性 眷恋 姿态 迷人 至少 邻居 成熟 完整 尤其 提前 潺潺 婀娜 舞姿 粼粼 波纹 干涸 点缀 螃蟹 浮现 潮湿 流通 舒服 印象 凉飕飕 颇负盛名 香飘十里 守望相助
       
         词语盘点3
       
         (读读写写)
       
         目前 上腭 哺乳 退化 垂直 经验 判断 胎生 特征 寿命 珍贵 急促 报警 盗窃 犯罪 嫌疑 金属 银行 图纸 即使 规定 窗帘 保持 噪音 废水 集中 处理 对付 研制 奇迹 博物馆
       
         安然无恙 藕断丝连
       
         (读读记记)
       
         乖巧 驯良 清秀 矫健 机警 躲藏 追逐 强烈 溪流 警觉 触动 锐利 错杂 苔藓 狭窄 勉强 遮蔽 然而 面临 颗粒 来源 分裂 飘浮 削弱 柔和 性能 依附 稳定 朝晖 单调 古今往来 庞然大物 气象万千
       
         词语盘点4
       
         (读读写写)
       
         附近 捕捞 鱼饵 辉映 剧烈 上钩 操纵 摆脱 鱼鳃 争辩 皎洁 乞求 嘴唇 沮丧 旅途 诱惑 告诫 实践 严格 永久 启示 收获 吩咐 榨油 便宜 可贵 石榴 爱慕 分辨 体面 银光闪闪
       
         小心翼翼 不容争辩 依依不舍
         
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
27138
发表于 2018-3-8 05:32:37 | 显示全部楼层

       
                               
         (读读记记)
       
         抉择 环抱 和蔼 梦想 素净 巧妙 闪现 订购 约定 告辞 挑拨 如期 开幕 激发 简易 异常 葱茏 隐约 繁茂 蓬松 伤害 索性 细腻 陪伴 眼睑 咂嘴 流泻 信赖 星罗棋布 大喜过望
       
         心灵手巧 源源不断 络绎不绝 受用不尽 轻松自在 不动声色
       
         奋发图强、励精图治、豪情壮志、再接再厉、任重道远、同仇敌忾、众志成城、临危不惧、勇往直前、不屈不挠、大义凛然、前仆后继、披荆斩棘、舍生取义、力挽狂澜、中流砥柱
       
         第六组
       
         读读写写
       
         地震 混乱 安顿 昔日 废墟 坚定 挖掘 绝望 爆炸 叹息 悲痛 颤抖 拥抱 糟糕 确实 自豪 誊写 敬仰 奇妙 出版 戏剧 严厉 灵感 创作 源泉 警告 提醒 歧途 谨慎 把握 极端 断言 欢声笑语 破烂不堪 满怀信心 一如既往
       
         读读记记
       
         疲惫 忙碌 腼腆 触摸 残忍 虚弱 指教 滚荡 后悔 艰涩 拖沓 磨练 埋怨 冷漠 失魂落魄 震耳欲聋 大吃一惊 喋喋不休 雪上加霜 来日方长 忐忑不安 聊胜于无
       
         第七组
       
         读读写写
       
         估量 卫矢 殿堂 宏伟 侵入 销毁 瑰宝 灰烬 进犯 转移 掩护 任务 崎岖 尸体 坠落 雹子 仇恨 眺望 豪迈 举世闻明 众星拱月 玲珑剔透 亭台楼阁 诗情话意 天南海北 奇珍异宝
       
         满腔怒火 斩钉截铁
       
         读读记记
       
         停泊 港口 真挚 崇高 敬意 统治 准许 礼堂 浓厚 叩问 旗帜 旗杆 脊梁 刹那 硝烟 骨髓 伤痕 痛苦 礼炮 扎根 悬崖绝壁
       
         第八组
       
         读读写写
       
         远征 典礼 委员 协商 外宾 汇集 按照 预定 排列 波浪 爆发 诞生 奋斗 庄严 宣告 欢呼 电钮 肃立 瞻仰 肃静 飘拂 选举 骑兵 高潮 次序 光明 共产党 万水千山 四面八方
       
         排山倒海
       
         读读记记
       
         磅礴 拟定 地域 殉职 奔赴 尊重 踌躇 黯然 操劳 严肃 石站 干扰 诚恳 簸箕 为难 胜利 保证 特殊 拘束 浑身 笤帚 局面 乐呵呵 夜以继日 端端正正
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|新都网 ( 京ICP备09058993号 )

GMT+8, 2018-9-23 03:35 , Processed in 0.158280 second(s), 7 queries , WinCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表