家长、儿童教育论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 173|回复: 8

人教版三年级语文上册看拼音写词语汇总

[复制链接]

28万

主题

28万

帖子

84万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
848531
发表于 2018-3-6 22:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 人教版三年级语文上册看拼音写词语汇总
       
         第一单元
       
         姓名
       
         pínɡ bà    chuān dài    dǎ  bàn     huān chànɡ    zhāo hū    piāo yánɡ  (        )  (        )  (        )  (         )  (         ) (         )
       
         jìnɡ lǐ      hú dié      hào qí     kǒnɡ què wǔ    yóu xì     zhāo yǐn
       
         (         ) (         ) (         ) (            ) (         ) (         )
       
         rè nào     ɡǔ lǎo    tónɡ zhōnɡ     cū zhuànɡ  fènɡ wěi zhú   jié bái
       
         (       ) (         ) (         )   (         ) (            ) (         )
       
         yáo huànɡ    shènɡ kāi    wán shuǎ   yī běn zhènɡ jīnɡ    shǐ jìn
       
         (         ) (         )  (         ) (                )  (          )
       
         rónɡ máo    jiǎ zhuānɡ  zhè  xiē   yǐn rén zhù mù     diào  yú
       
         (         ) (         ) (         ) (             )    (         )
       
         ɡuān chá     huā bàn    hé lǒnɡ    shǒu zhǎnɡ   yǒu  qù   fēnɡ dǐnɡ
       
         (         ) (         ) (         ) (          ) (         ) (         )
       
         sì  hū     hū  rán  bái fà cānɡ cānɡ   zán men    fèn  lì    zhōnɡ yú
       
         (        ) (         ) (            )  (         ) (         ) (         )
       
         biàn  zi     yǒnɡ qì    jué xīn     jū rán     lì  liànɡ
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         第二单元
       
         姓名
       
         jiāo  wài    sàn bù    xiōnɡ  pú    huān kuài  miàn bāo zhā   huò zhě
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (            ) (         )
       
         yán hán    zì yán zì yǔ    kě xī    kěn dìnɡ    ɡuǒ rán
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         huān bènɡ luàn tiào     chénɡ shí      tū rán    lì kè     rén xínɡ dào
       
         (                 )   (         ) (         ) (         ) (         )
       
         zhào xiànɡ jī   dǎ liɑnɡ    bǎi nònɡ   zhǔn  bèi    jiāo juǎn    mì shū
       
         (           ) (         ) (         ) (         )  (         ) (         )
       
         zá zhì shè    jì zhě    zhuǎn ɡào    qí ɡuài    zhù mínɡ
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         dì zhì xué jiā    zhuō mí cánɡ    qiāo qiāo     duǒ shǎn
       
         (             )  (            )   (         )  (         )
       
         yán yán shí shí    zhuàn lái zhuàn qù    xìnɡ qù   lì shǐ    pínɡ zhěnɡ
       
         (             )  (                )  (        ) (         ) (         )
       
         tuīdònɡ      lǚ xínɡ   zhuān mén   kǎo chá    qín  lǐnɡ     yí jì
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         yán  jiū      chénɡ ɡuǒ      zhèn jīnɡ
       
         (         ) (           )  (           )
       
        
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31806
发表于 2018-3-6 23:08:18 | 显示全部楼层

       
                               
        第三单元
       
         姓名
       
         jīnɡ xīn      xī wànɡ   yī rán     fēi wǔ     pīn mìnɡ   bēn pǎo
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         dǒu dònɡ     dà jīnɡ shī sè   qiān hū wàn huàn    xún  zhǎo
       
         (         ) (                ) (                ) (         )
       
         chuí tóu  sànɡ qì    mò fánɡ     jì  xù     qīnɡ liánɡ    liú yì
       
         (                ) (         ) (          ) (            ) (         )
       
         shàn zi      yán  rè   yóu  piào   liánɡ shuǎnɡ  shì zi    xiān zǐ
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         bō  luó    qì wèi   xiānɡ tián    liánɡ shí     jiā jǐn    yóu liànɡliànɡ
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (            )
       
         yánɡ  shù     fēnɡ shōu
       
         (         ) (         )
       
         第四单元
       
         姓名
       
         zhēnɡ qí dòu yàn    fēn  fānɡ mí rén    liú xīn    yàn lì   sū xǐnɡ
       
         (               )  (                )  (         ) (       ) (         )
       
         wēn dù   mì qiè   ɡuān xì   jiāo nèn    shì yí   shì yìnɡ    zhǎn  shì
       
         (      ) (       ) (        ) (        ) (        ) (         ) (         )
       
         xū yào  kūn chónɡ   chuán bō   zhí wù xué jiā    xiū jiàn      lù xù
       
         (      ) (         ) (         ) (              ) (         ) (         )
       
         dà zhì    wú lùn     shì yàn     zhǐ dài    zhènɡ shí     fēi  sàn
       
         (       ) (         ) (         ) (         ) (          )   (         )
       
         jī hū   dà ɡài  jiǎn  shǎo   zǔ lì     yáo yuǎn    tuī cè   bāo  kuò
       
         (     ) (     ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         jiǎn  chá   mí shī    zhǔn què wú wù    yán tú     què què shí shí
       
         (        ) (        ) (               ) (         ) (                 )
       
         chāo chánɡ    jì yì lì     běn nénɡ     mínɡ tánɡ     lànɡ fèi
       
         (         )  (         )  (         )  (         )  (         )
       
         jìnɡ piàn     kān shǒu     shǒu shí     qīnɡ xián     fànɡ dà jìnɡ
       
         (         ) (         )   (         )   (         ) (              )
       
         xì wēi      yuè dú      suí yì     tiáo  jié     jiǎn dān  wán   jù
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         xiǎn  wēi  jìnɡ      jǐ lái  jǐ qù     wēi  shēnɡ wù     bài fǎnɡ
       
         (             )    (             ) (                 ) (         )
         
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31174
发表于 2018-3-6 23:39:34 | 显示全部楼层

       
                               
         第五单元
       
         姓名
       
         yuǎn jìn wén mínɡ   xiānɡ jù    xué wèn      fēnɡ chén  pú  pú
       
         (                ) (         ) (         )  (                     )
       
         nà mèn    yínɡ hòu    děnɡ hòu    zhǐ jìnɡ   zhǎnɡ jìn  qǐnɡ jiào
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         bǎo liú     chuán shòu    jìnɡ zhònɡ    pǐn xínɡ    yǔ zhòu    hēi àn
       
         (         ) (         ) (         ) (         )   (         ) (         )
       
         shànɡ shēnɡ   xià jiànɡ    qì xī     sìzhī      jī fū      liáo kuò
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         xuè yè    bēn liú bù xī  mào shènɡ  zī rùn    chuànɡ zào
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         shè jì      cān  jiā    xiónɡ wěi   quán  bù  hénɡ kuà    chuànɡ jǔ
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         jiǎn qīnɡ    chōnɡ jī lì     zhònɡ liànɡ     jié shěnɡ     jiān ɡù
       
         (         ) (         )    (         )     (         )   (         )
       
         měi ɡuān     shí lán    lǎn bǎn    jīnɡ měi    tú àn    qián zhǎo
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         huí shǒu      yáo wànɡ     shuānɡ lónɡ xì  zhū    cái ɡàn   bǎo ɡuì
       
         (         ) (         )   (                     ) (         ) (        )
       
         yí chǎn
       
         (         )
       
         第六单元
       
         姓名
       
         fēnɡ  jǐnɡ yōu  měi      wù chǎn fēnɡ fù     wǔ ɡuānɡ shísè
       
         (                    ) (                 ) (                  )
       
         shēn lán     xìnɡ huánɡ     jiāo cuò       ɡāo dī bù pínɡ
       
         (         ) (          ) (            )    (             )
       
         ɡè zhǒnɡ ɡè yànɡ     lǎn yánɡ yánɡ      pī jiǎ     wēi wǔ
       
         (               )    (             )  (         ) (         )
       
         chénɡ qún jiéduì      piāo piāo yáo yáo     yán sè      xínɡ zhuànɡ
       
         (               )    (              ) (          )   (         )
       
         qiān qí bǎi ɡuài    yú yè ɡōnɡ rén   sì jiǎo cháo tiān
       
         (               ) (              ) (                  )
       
         mào mì     féi liào    zǔ zǔ bèi bèi   chōu chū   nèn  lǜ     huìchénɡ
       
         (         ) (         ) (           ) (         ) (         ) (         )
       
         xīn shǎnɡ    mì mì cénɡ cénɡ    dǎnɡ zhù   shì xiàn      xiàn  chū
       
         (         ) (                  ) (         ) (         )    (
       
         kě kǒu     xiān nèn      mínɡ ɡuì  yào  cái      yòu sōnɡ yòu ruǎn
       
         (         ) (         ) (         ) (         )     (                 )
       
         shé tou     shōu cánɡ
       
         (         ) (         )
       
        
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31438
发表于 2018-3-7 00:19:12 | 显示全部楼层

       
                               
        第七单元
       
         姓名
       
         jí hé       zhāo  jià    jǐn zhānɡ    ɡù rán    wū ɡuī     zì wèi
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         jìn ɡōnɡ     pào kǒu      tǎn kè     hé èr wéi yī     zhàn chǎnɡ
       
         (         ) (         ) (         ) (               ) (         )
       
         dà xiǎn shén wēi    shǒu cì    luàn chénɡ yī tuán    chánɡ chù
       
         (               ) (         ) (                 )   (         )
       
         shènɡ lì zhě       bīnɡ xié      fǔ tóu     hǒu jù  wányì     miǎn de
       
         (         )    (          )    (         ) (     ) (        ) (         )
       
         qiǎnɡzǒu     nán ɡuò    suàn shù   dānɡ chū   suí biàn     rénɡ rán
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         )   (         )
       
         dírén        tái jiē      suǒ yǐ     dǒnɡ de     jiāo ào     ào màn
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         qiān xū     shén qì    nǎo nù      xiānɡ tí bìnɡ lùn      lǐ huì
       
         (         ) (         ) (         ) (               )   (         )
       
         huānɡ liánɡ    jīnɡ yà     ɡuānɡ jié       pǔ sù      jià zhí
       
         (         )  (         )   (         ) (         ) (         )
       
         xīnɡ fèn
       
         (         )
       
         第八单元
       
         姓名
       
         zhǎnɡ shēnɡ  wén jìnɡ     yuàn yì    zī shì    lún  liú
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         qínɡ kuànɡ   màn tūn tūn     zhù shì     rè liè     chí jiǔ
       
         (         ) (         )    (         ) (         ) (         )
       
         pínɡ xī     qínɡ xù    jiǎnɡ shù    pǔ tōnɡ huà   dònɡ tīnɡ
       
         (         ) (         ) (         )  (          )  (          )
       
         ɡǔ  lì      chénɡ ɡōnɡ   shí  yàn       jiào yù jiā     pínɡ zi
       
         (         ) (         )   (         )   (           )  (         )
       
         shénɡ zi    dài  biǎo    chá bēi    wēi  xiǎn   shùn  lì   rú shí
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         bù jiǎ sī suǒ      jīdònɡ      huò dé     jǐ yǔ     shì tàn    xīn yì
       
         (            )  (         ) (         ) (         ) (        ) (         )
       
         zhùfú     tián mì dān  xīn     kuān yù     qián xī    tíxǐnɡ
       
         (       ) (      ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
         xìnɡ ɡāo cǎi liè     àn shì    cāi  cè      lì jí      kǎ piàn
       
         (            )   (         ) (         ) (         ) (         )
       
         pàn wànɡ     xiǎn rán   yōnɡ bào   rén ài     tónɡ qínɡ   tǐ  tiē
       
         (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )
       
        
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31806
发表于 2018-3-7 01:41:18 | 显示全部楼层

       
                               
        1、近义词:
       
         安静--(      )     穿戴--(      )     打扮--(      )     常常--(      )
       
         似乎--(      )     犹豫--(      )    鼓舞--(      )      力量--(      )
       
         居然--(      )     立刻--(     )     快乐--(      )      喜爱--(      )
       
         坚定--(      )     突然--(      )    仔细--(      )      平整--(      )
       
         巨大--(      )     明白--(      )    著名--(      )      特别--(      )
       
         漂亮--(      )     高兴--(      )    缓缓--(      )      憧憬--(      )
       
         快活--(      )     辽阔--(      )     修建--(      )     欣赏--(      )
       
         大致--(      )     眺望--(      )     拜访--(      )     才干--(      )
       
         产生--(      )     坚固--(      )     节省--(      )     普通--(      )
       
         热闹--(      )     瑰丽--(      )     迎候--(      )     连忙--(      )
       
         纳闷--(      )    茂盛--(      )      宝贵--(      )     飞舞--(      )
       
         危急--(      )    仍然--(      )      悲伤--(      )      难过--(      )
       
         骄傲--(      )    谦虚--(      )      轻蔑--(      )      懦弱--(      )
       
         镇定--(      )    永远--(      )      获得--(      )      思索--(      )
       
         诚挚--(      )    五彩缤纷--(           )
       
         2.反义词:
       
         傲慢--(      )    懦弱--(      )    丑陋--(      )     愚蠢--(      )
       
         安静--(      )    古老--(      )    快乐--(      )     喜爱--(      )
       
         合拢--(       )   节省--(      )   艳丽--(      )      犹豫--(      )
       
         勤劳--(      )    高大--(      )   前进--(      )      长处--(      )
       
         经常--(      )    严寒--(      )    仔细--(      )     稳稳当当--(         )
       
         希望--(      )    温柔--(      )    宽阔--(      )     有意--(      )
       
         干燥--(      )    危险--(      )   清闲--(      )     陌生--(      )
       
         伟大--(      )    简单--(      )   产生--(      )     敬重--(      )
       
         远近闻名--(        )  上升--(      )   轻--(      )
       
         清--(      )       黑暗--(      )     巨大--(      )     容易--(      )
       
         减轻--(      )    清清楚楚--(      )   胜利--(      )    减少--(      )
       
         果然--(      )     结束--(      )      炎热-(       )
       
        
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31200
发表于 2018-3-7 02:39:03 | 显示全部楼层

       
                               
        六、积累。
       
         1、读背
       
         ①聪明在于学习,_____________________。(_______)
       
         世上无难事,_____________________。(________)
       
         ___________________________________。(周恩来)
       
         任何成就都是________________________。(________)
       
         书籍是__________________________。 (_________)
       
         ②天对_____, 雨对____,______________。山花对海树,______________。
       
         秋月白,___________,水绕对_________。雨中山果落,___________________。
       
         ③正月菠菜__________,二月___________________;三月 _______长得旺,四月______________;五月_________________,六月__________________;七月茄子__________,八月___________________;九月柿子___________,十月______________;
       
         ________白菜家家有,________蒜苗正泛青。
       
         ④十二生肖:
       
         子_____     丑_____    寅_____   卯_____   辰_____  巳_____
       
         午_____   未_____   申_____   酉_____   戌_____   亥_____
       
         ⑤明月松间照,__________________。(_______)
       
         __________________,山青花欲燃。 (________)
       
         千里莺啼绿映红,______________________。( ______)
       
         ______________________,柳暗花明又一村。 (_______)
       
         水南水北重重柳,_____________________。(_________)
       
         ⑥千里之行,____________。   ____________,更进一步。
       
         耳听为虚,____________。   人元完人,______________。
       
         ⑦《三字经》:
       
         人之初,__________。性相近,__________。子不学,__________。幼不学,__________。玉不琢,__________。人不学,__________。__________,方少时,__________,习礼仪。
       
         ⑧孔子名言:温故而_______。
       
         三人行,_______________。
       
         ________________,不亦说乎?
       
         知之为知之,_________________,是知也。
       
         ⑨祖国风光的谚语:上有天堂,_____________。
       
         ________天下秀,________天下雄。
       
         五岳归来__________,黄山归来__________。
       
         桂林山水________,阳朔山水_________。
       
         ⑩颜色:蓝: ________    ________    ________      ________
       
         红: ________    ________    ________      ________
       
         绿:________    ________    ________      ________
       
         黄:________    ________    ________      ________
       
        
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31356
发表于 2018-3-7 03:06:51 | 显示全部楼层

       
                               
        九、课文中重要语句。
       
         1、早晨,从山坡上,从坪坝里,从一条条开着绒球花和太阳花的小路上,走来了许多小学生,有________,有__________,有__________和__________,还有________。
       
         同学们向在___________打招呼,向_____________问好,向_____ _______敬礼。这时候,窗外_______,树枝________,鸟儿__________,蝴蝶__________,好像都在________。
       
         2、原来,蒲公英的花就像__________,可以______、_______。花朵张开时,它是________,草地也是__________;花朵合拢时,金色的花瓣________,草地就变成__________。
       
         3、啊,峰顶这么高,______!我爬得上去吗?再看看_______的石级,石级边上的铁链,似科是________________,真叫人__________!
       
         你们这一老一小真有意思,都会________________________!
       
         5、公园里有一棵高大的白桦树,树上有三只灰雀:两只胸脯是_________,一只胸脯是__________。它们在树枝间____________,_____________,非常_____________。
       
         男孩看看列宁,说:"会回来的,_________________。它还活着。"
       
         6、他仔细_______着高尔,咧开嘴笑了,然后用手指说沙发,说"请您坐在这儿看报纸。"
       
         7、 __________是我国著名的地质学家。
       
         这么重的大石头从天上掉下来,力量__________。它应该______________________________。可它_____________________________________?
       
         他终于明白了,这块大石头是_______________________________________________。
       
         10、我们精心地做着,心中充满面了________和_________。风筝做好了,却什么也不像了,我们依然_______,把它叫做"__________"。
       
         我们快活地__________,在田野里拼命地________。
       
         我们__________,千呼万唤。
       
         11、黄黄的叶子像_________________,扇哪扇哪,扇走了____________________。
       
         红红的枫叶像_________________,飘哇飘哇,邮来了____________________。
       
         菊花仙子得到的颜色就更多了,__________、__________、__________......
       
         梨__________,菠萝__________,还有苹果、橘子,好多好多香甜的气味,都躲在小雨滴里呢!
       
         秋天的雨,带给大地的是_________________,带给小朋友的是____________________。
       
         13、鲜花朵朵,____________、 ___________。
       
         不同的花开放的时间是不同的。凌晨四点,牵牛花________________________;五点左右,艳丽的蔷薇____________________;七点,睡莲____________________;中午十二点左右,__________开了;下午三点万寿菊______;傍晚六点,烟草花__________;月光花在七点左右____自己的花瓣;夜来香在晚上八点开花;昙花却在九点左右_______。植物开花的时间,与_____、____、___有着密切的关系,它们开花的时间往往跟___相吻合。
       
         14、蜜蜂靠的不是____________________,而是_____________________。
       
         15、他发现,除了我们平时看到的世界,还有另一个平时看不到的世界。那是一个_________。__________里的_______,比地球上的居民要多得多。
       
         "玩具"--__________    "小人国"--__________     "居民"--__________
       
         17、孔子年轻的时候,就已经是__________。他总觉得_________,三十岁的时候,他离开家乡曲阜,去洛阳拜大思想家________为师。
       
         曲阜和洛阳相距_____,孔子__________,_____,几个月后,终于到了洛阳。
       
         学习是_________。
       
         人们佩服孔子和老子的__________,也敬重他们的__________。
       
         18、只听一声巨响,混沌一片的东西分渐渐分开了,______________,缓缓上升,变成了_______,_______________,慢慢下降,变成了________。
       
         盘古倒下后,他的身体发生了巨大的变化。他呼出的气息,变成了______和______;他发出的声音,化作了______;他的双眼变成了_______和______;他的四肢,变成了______;他的肌肤,变成了_______;他的血液,变成了_________;他的汗毛,变成了_______;他的汗水,变成了________。
       
         人类的老祖宗________,用他的_____________,创造了__________。
       
         19、赵州桥是一座__________的石拱桥,又叫__________。它是______朝的石匠____设计和参加建造的,到现在已经有_________年了。
       
         赵州桥非常______。这坐桥不但__________,而且__________。
       
         这种设计,在建桥史上是一个________,既__________________________,使桥不容易被大水冲毁,又_______________________,节省了石料。
       
         赵州桥表现了劳动人民的__________和__________,是我国宝贵的________________。
       
         20、________时候,__________画了一幅名扬中外的画--《_________________》。
       
        
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31806
发表于 2018-3-7 04:19:47 | 显示全部楼层

       
                               
        22、西沙群岛_____________、_____________,是个_______________。
       
         西沙群岛一带海水__________,__________:有__________,__________,__________,__________。
       
         随着祖国建设事业的发展,可爱的西沙群岛必将变得更加________,更加__________。
       
         23、春天,树林_______新的枝条,长出__________的叶子。
       
         夏天,树木长得______________,____________的枝叶把森林封得______________。
       
         秋风吹来,落叶在林间__________。
       
         小兴安岭一年四季景色诱人,是一座_______________,也是一座__________________。
       
         25、如果盾大得像个__________,我钻在铁屋子里,敌人就一枪也戳不到我啦!
       
         在铁屋子上开个洞,从洞里伸出进攻的"矛"--__________或__________
       
         谁善于________________________,谁就会是_________。
       
         26、木匣是我__________埋的,那时候我还小,_______也小。我现在九岁啦,步子比那时候____________,所以应该量的不是十岁,而是________。
       
         时间一天天过去,人一天天长大,步子也在渐渐变大。周围的一切,不是都在起变化吗?
       
         27、_______的铁罐看不起陶罐,常常_______它。
       
         我们生来就是______________,并不是来_______________。
       
         (这篇课文告诉我们:每个人都有长处和短处,要善于看到别人的长处,正视自己的短处,相互尊重,和睦相处。)
       
         29、英子________了一会儿,__________地站了起来,_______________。
       
         大家的掌声给了我______________,使用我鼓起勇气__________面对生活。
       
         30、女孩不假思索地说:"有了危险,应该___________________。"
       
         31、这个圣诞节,她不但送给我们棒棒糖,还送给我们________、________、________和_________,以及一个陌生女孩________________________。
       
         2、选词填空。
       
         ①我总是_____好红领巾_____去上学。(带、戴、代、在、再)
       
         ②李老师说话的态度很______。
       
         这是一个______的集体。
       
         (温暖、温和)
       
         ③我们的教室______明亮。
       
         汽车在______的马路上行驶。
       
         (宽阔、宽敝)
       
         ④上课了,同学们______走进教室。
       
         妈妈话说完,又______干起活来。
       
         小明______三年被评为"三好学生"。
       
         (继续、陆续、连续)
       
         ⑤一老一小______爬上了峰顶。
       
         商人照老人指点一路找去,______找到了走失的骆驼。
       
         (果然、居然)
       
         ⑥列文虎克_______了显微镜。
       
         这个秘密被丁丁_______了。
       
         (发现、发明)
       
        
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
31200
发表于 2018-3-7 04:57:54 | 显示全部楼层

       
                               
        四、近反义词。
       
         1、近义词:
       
         安静--宁静     穿戴--穿着    打扮--装扮    常常--经常
       
         似乎--好像     犹豫--迟疑    鼓舞--鼓励    力量--力气     居然--竟然
       
         快乐--高兴     喜爱--喜欢    坚定--坚决    突然--忽然     立刻--马上
       
         仔细--认真     平整--平坦    巨大--庞大    明白--了解     著名--有名
       
         特别--非常     漂亮--美丽    高兴--愉快    缓缓--慢慢     憧憬--向往
       
         快活--快乐     五彩缤纷--五颜六色            辽阔--广阔     修建--建造
       
         大致--大概     眺望--遥望    拜访--拜见    欣赏--观赏     产生--发生
       
         迎候--等候     连忙--急忙    纳闷--奇怪    茂盛--茂密     坚固--牢固
       
         节省--节约     才干--才能    普通--平凡    热闹--喧闹     瑰丽--美丽
       
         宝贵--珍贵     飞舞--飘舞    危急--危险    仍然--依然     悲伤--悲痛
       
         难过--难受     骄傲--傲慢    谦虚--虚心    轻蔑--轻视     懦弱--软弱
       
         镇定--镇静     永远--永久    获得--取得    思索--思考     诚挚--真诚
       
         2.反义词:
       
         傲慢--谦虚    懦弱--勇敢    丑陋--美丽     愚蠢--聪明
       
         安静--热闹     古老--年轻    快乐--痛苦    喜爱--讨厌     合拢--张开
       
         犹豫--果断     炎热--寒冷    勤劳--懒惰    高大--矮小     经常--偶尔
       
         严寒--酷暑     仔细--马虎    稳稳当当--摇摇晃晃             希望--失望
       
         温柔--粗暴     宽阔--狭窄    有意--无意    干燥--湿润     危险--安全
       
         陌生--熟悉     伟大--渺小    简单--复杂    产生--消失     清闲--忙碌
       
         敬重--轻视     远近闻名--默默无闻            上升--下降      轻--重
       
         清--浊         黑暗--光明    巨大--微小    容易--困难     节省--浪费
       
         减轻--加重     清清楚楚--模模糊糊            前进--后退     长处--短处
       
         胜利--失败     减少--增加    果然--居然    结束--开始     艳丽--淡雅
       
         -(      )
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|新都网 ( 京ICP备09058993号 )

GMT+8, 2019-5-21 18:46 , Processed in 0.073824 second(s), 7 queries , WinCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表